1. Rekisterinpitäjä

Fast Oy (y-tunnus 2093374), Kiilletie 1, 90620 Oulu

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Raine Niinimaa
Fast Oy
Kiilletie 1
90620 Oulu

Puhelin 0509133480
[email protected]

3. Rekisterin nimi

Fast Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Fast Oy:n asiakkaan ja Fast Oy:n välinen sopimussuhde. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös asiakkaan suostumukseen, lakiin tai viranomaismääräyksiin perustuviin velvoitteisiin.

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

Fast Oy:n palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta sekä asiakaspalvelun toteuttaminen.
Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen.
Asiakassuhdeviestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen.
Sähköisten palvelukanavien (kuten verkko- ja mobiilipalvelut) seuranta ja tilastointi palvelujen kehittämiseksi, markkinointitarkoituksiin ja asioinnin helpottamiseksi.
Lakiin ja viranomaismääräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen.
5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasta yksilöivät tiedot:

Asiakkaan perustiedot (nimi, puhelinnumero)
Henkilötunnus ja sähköpostiosoite niiltä asiakkailta, jotka ovat nämä tiedot Fast Oy:lle luovuttaneet
Kortin tai todistuksen toimitustiedot (yrityksen nimi, toimitusosoite)
Lisäksi rekisteri sisältää tiedot asiakkaan suorittamista koulutuksista, asiakkuuteen perustuvien kampanjoiden perustiedot ja kontaktihistoria sekä tiedot asiakkaan antamista kielloista ja suostumuksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä, palveluiden käytön yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja syntyy Fast Oy:n tietojärjestelmiin myös Fast Oy:n internetsivuston käytön yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset

Asiakastietoja ei luovuteta tai siirretä Fast Oy:n tai Fast Oy:n palveluiden tuotantoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle ilman asiakkaan pyyntöä, asiakkaan valtuutusta tai lakisääteistä perustetta.

Tietoja luovutetaan viranomaisille lain tai viranomaismääräysten edellyttämissä tapauksissa.

Fast Oy käyttää asiakasviestintänsä toteuttamisessa kumppaneita. Asiakastietoja saatetaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta vain asiakkaan ja Fast Oy:n välisen sopimuksen toteuttamiseksi.

8. Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttö

Fast Oy käyttää verkkosivustollaan evästeitä sekä muita vastaavia tekniikoita palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Evästeillä varmistetaan palvelun turvallisuutta, tehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Evästeitä voidaan lisäksi käyttää sen selvittämiseksi, mitkä tietosisällöt kiinnostavat käyttäjiä sekä miten ja milloin verkkopalvelua käytetään. Näiden tietojen perusteella verkkopalvelua pyritään kehittämään entistä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi.

Fast Oy:n verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin ”Google”). Google Analytics yksilöi käyttäjän evästeillä. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. Kerättyä tietoa käytetään verkkosivuston käyttöä koskevien raporttien koostamiseen, ja raporttien tietosisältöä käytetään kävijämäärätilastoinnin sekä palvelun parantamisen tarkoituksiin. Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta saa Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää osoitteessa http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Verkkosivuston käyttäjä voi hallinnoida evästeiden käyttöä myös muuttamalla verkkoselaimensa asetuksia. Ellei evästetoiminto ole käytössä, on mahdollista, ettei kaikkia verkkosivuston palveluita voi käyttää.

Fast Oy:n verkkosivusto sisältää linkkejä sosiaalisen median kanaviin. Nämä linkit johtavat kolmansien osapuolien sivustoille, jotka saattavat kerätä sivustolla vierailevien käyttäjien henkilötietoja ja joiden tietosuojaperiaatteet eivät välttämättä vastaa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja henkilötietojen käsittelyn perusteita.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Fast Oy:n henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Fast Oy:n henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkailla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Fast Oy:n asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Fast Oy, Kiilletie 1, 90620 Oulu. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset asiakkaan perustiedot. Fast Oy toimittaa jäljennöksen asiakkaan henkilötiedoista asiakkaalle postitse. Jos asiakas pyytää useampia jäljennöksiä tai useammin kuin kerran vuodessa, voi Fast Oy periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

11. Tiedon korjaaminen

Tietojen korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava osoitteeseen Fast Oy, Kiilletie 1, 90620 Oulu. Asiakkaan tulee esittää tietojen korjauspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset asiakkaan perustiedot.

12. Tietojen säilytysaika

Fast Oy säilyttää tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Pääosin tietojen poistoajat on sidottu suoritettujen kurssien vanhentumisaikaan. Joitakin käyttäjän tietoja voimme olla velvoitettuja säilyttämään noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä taikka viranomaismääräyksiä myös kurssin vanhentumisen, asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

13. Suostumukset ja kiellot

Asiakas voi antaa Fast Oy:lle tietoyhteiskuntakaaren 200 §:n mukaisia suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää Fast Oy:ta käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin.

Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi eri kanavissa. Jos asiakas ei anna lainkaan suostumuksia ja määrää kaikki mahdolliset kiellot, lähetetään asiakkaalle vain Fast Oy:n palveluiden toteuttamiseen ja asiakkuuden hoitoon tarpeellista asiakassuhdeviestintää.

Suostumuksia ja kieltoja asiakas voi antaa ja ylläpitää ottamalla yhteyttä kirjallisesti osoitteeseen Fast Oy, Kiilletie, 90620 Oulu. Tässä yhteydessä tulee esittää asiakkaan yksilöintiin tarvittavat asiakkaan perustiedot.

14. Lopuksi

Fast Oy pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutoksista voidaan ilmoittaa asiakkaalle tai olla ilmoittamatta. Tästä syystä Fast Oy kehottaa asiakkaitaan ajoittain tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen mahdollisten muutosten varalta.